هتل شاهین | 09921616230

هتل شاهین اقتصاد کلان، این دوره بینشی را در مورد الزامات توسعه چرخه‌های حیات دارایی بهینه با توجه به جریان در حال اجرا فراهم خواهد کرد. هتلداری سیستم‌های اجرا و همچنین دیگر پیامدهای بلندمدت مانند محیط و جامعه‌ای که در آن دارایی فعالیت می‌کند (به عنوان مثال، شرکت‌ها) (مسئولیت اجتماعی). به طور خاص، دانشجویان برای …